Styremedlem
Kvernmo Tak  AS,
Telefonnummer: 922 44337
Epost: jon@kvermotak.no