Styremedlem
Sandnes Tak AS,
Telefonnummer: 90058204,
Epost: stig@sandnes-tak.no